DVAR TORAH KI TISSA|כי תשא

Rav Avraham Barou’h Pevzner, du Rabbinat Loubavitch de Paris !
Ki-Tissa : pourquoi Hachem se cache-t-il ? (Rav Chlomo Amar)